BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

6. BIEG MIKOŁAJKOWY Z NADZIEJĄ

6-13.12.2020 Bielsko-Biała

Organizator:
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”
Kontakt:
fundacja@nadzieja.bielsko.pl
665020609

I. CEL

Cele VI Biegu Mikołajkowego z Nadzieją:

popularyzacja wśród mieszkańców Bielska-Białej biegów, jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej,

propagowanie wśród mieszkańców Bielska-Białej aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia,

promocja Bielska-Białej jako miasta prosportowego,

 

II. ORGANIZATOR:
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Barkowskiej 167c

tel. 33 816 07 67, fundacja@nadzieja.bielsko.pl

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS:
Każdy zarejestrowany uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie od 6 do 13 grudnia 2020 roku dystansu 6 kilometrów ( bieg, nordic walking, chód, dogtrekking) w dowolnym miejscu.

 

IV. NAGRODY

1. Każdy uczestnik, który zgodnie z pkt. III Regulaminu udokumentuje pokonanie dystansu 6 km otrzyma pamiątkowy medal. Wysyłka medali nastąpi w terminie do 24 grudnia 2020 roku

2. W VI Biegu Mikołajkowym z Nadzieją zostaną przyznane 2 nagrody specjalne

- nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika Biegu

- nagroda specjalna za najciekawsze przebranie mikołajkowe – nagroda zostanie przyznana przez komisje konkursową spośród nadesłanych na e-mail fundacja@nadzieja.bielsko.pl zdjęć uczestników Biegu, którzy zdecydują się na pokonanie dystansu w przebraniu mikołajkowym

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na stronie internetowej https://bgtimesport.pl/zawody
2. W Biegu może wziąć udział każdy, zarówno dzieci jak i dorośli. Dzieci pokonują trasę pod opieką dorosłych.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez przesłanie do dnia 14 grudnia 2020 roku do godz. 15.00 na adres fundacja@nadzieja.bielsko.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka

 

VI. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c; fundacja@nadzieja.bielsko.pl, tel. 33 816 07 67.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

Dane osobowe zawarte na karcie zgłoszeniowej - imię i nazwisko (w przypadku uczestnika niepełnoletniego dodatkowo imię i nazwisko opiekuna prawnego), adres zamieszkania, rok urodzenia, numer telefonu, email) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązującą w Fundacji od dnia 28 maja 2018 r., w zakresie niezbędnym do przyjęcia, rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia uczestnictwa w VI Biegu Mikołajkowym z Nadzieją (dalej Bieg), przekazania nagród oraz w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań publicznych zleconych przez administrację samorządową.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników Biegu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO tj. zgody uczestnika Biegu, a w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodzica/opiekuna prawnego, na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych obejmuje:

a) publikację imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, rok urodzenia uczestnika Biegu na liście uczestników Biegu w wersji elektronicznej publikowanej na stronie internetowej, https://bgtimesport.pl

b) publikację wizerunku uczestnika Biegu

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej przez Organizatora w celu, określonym w pkt. 3.

7. Dane osobowe uczestników Biegu zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację Biegu tj. firmie obsługującej rejestrację Biegu.

8. Dane osobowe uczestników Biegu będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa.

9. Uczestnicy Biegu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia uczestnictwa w Biegu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.

2. Uczestnicy powinni zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.

3.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu

4.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i przestrzegania ograniczeń obowiązujących w związku ze stanem epidemii.