BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

20 Puchar Pilska w narciarstwie wysokogórskim

16.02.2020 Schronisko PTTK na Hali Miziowej, Korbielów

Organizator:
KS Kandahar
Kontakt:
klub@kandahar.pl
602552969
Strona internetowa:
Pliki do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie Klub Skialpinistyczny Kandahar z siedzibą w Chorzowie (dalej Klub) przy ul. Dąbrowskiego 69/1, numer KRS 0000135686 jest Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się kontaktować z nami mailowo: klub@kandahar.pl , telefonicznie pod numerem (+48) 32 25 17 364 lub pisemnie na adres naszej siedziby ul. Dąbrowskiego 69/1 41-500 Chorzów.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 1. w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych - XX PUCHAR PILSKA W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM (dalej zawody), (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu publikacji wyników zawodów na tablicach i w Internecie w tym ich przetwarzania w celach historycznych(na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 3. przetwarzania Twoich danych osobowych dot. stanu Twojego zdrowia na podstawie Twojej pisemnej zgody  (na podstawie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO );

 4. w celu popularyzacji i promocji sportu oraz promocji zawodach w przyszłości, co stanowi realizację celów statutowych Stowarzyszenia i jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmie księgowej, prawnej, informatycznej, ubezpieczeniowej oraz mierzącej czas na zawodach – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt II.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu organizacji zawodów sportowych przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z organizacji zawodów oraz niezbędny do realizacji Twoich uprawnień w imprezie, ale przez okres nie dłuższy niż 5 lat,

 2. Twoje dane znajdujące się na listach startowych oraz na listach wyników przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały,

 3. Twoje dane dotyczące Twojego stanu zdrowia przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z organizacji zawodów lub  aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę.

 1. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 4. ograniczenia przetwarzania danych - Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 5. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne i stanowi warunek Twojego uczestnictwa w zawodach. Jeżeli nie podasz nam danych nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.