BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

Bieg Przedni

09.11.2019 Zakopane

Wyniki: WYNIKI.pdf
Organizator:
Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim
Kontakt:
dwahl@happymonday.pl
696491380
Pliki do pobrania:
W tym roku, już po raz kolejny odbędą się ploggingoowe zawody biegowe – Bieg Przedni.
Jak na nazwę przystało wszystko będzie wyśmienite, kapitalne i nadzwyczajne!
 
 
 


REGULAMIN BIEGU PRZEDNIEGO
 
1. Informacje podstawowe
W dniu 09 listopada 2019 r. odbędzie się indywidualny bieg górski dla osób pełnoletnich, rozgrywany na wyznaczonej trasie na dystansie ok. 15 km i łącznym przewyższeniem ok. 800 m. Trasa zawodów prowadzi leśnymi ścieżkami. W przypadku niekorzystnych prognoz meteorologicznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy lub przeniesienia pory startu Biegu Przedniego oraz w przypadku bardzo złych prognoz, zmiany terminu zawodów.

2. Cel zawodów
Popularyzacja ploggingu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszych zawodników w Biegu Przednim.

3. Nazwa imprezy
Bieg Przedni
4. Organizator
Fundacja Narodowe Centrum Górskie, ul. Zawoja 3000, 34-222 Zawoja, NIP 552 17 16 454.

5. Partnerzy
Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim, Centrum Informacji Turystycznej Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy, Witów-Ski, Attiq

6. Kontakt
e-mail: dwahl@happymonday.pl
Daniel Wahl, tel. kom. +48 696 491 380
Oficjalna strona internetowa: www.spotkania.zakopane.pl/bieg-brzedni-2019/
Wpłat należy dokonywać na konto: Fundacji Narodowe Centrum Górskie Zawoja 3000, 34-222 Zawoja
W tytule przelewu: imię i nazwisko, Bieg Przedni 2019
Nr Konta MBank 51 1140 2004 0000 3902 7735 9446
Numer konta zostanie również podany w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie na zawody.
 
7. Termin i program imprezy 09.11.2019
SOBOTA 09.11.2019
godz. 08.00-09.30 rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych i numerów (Witów – Ski)
godz. 10:00 start, Witów-Ski
godz. 13.00 limit na mecie, Witów - Ski
godz. 12.30 dekoracja zwycięzców, Witów - Ski
godz. 13.00 Jan Krzeptowski-Sabała. Leave No Trace - jak zminimalizować nasz wpływ na przyrodę podczas górskich aktywności.
godz. 14:30 Adam Brzoza. Jak zrobić dobre zdjęcie kiedy biegasz?
godzina 15:00. "No Trace Tatra", reż. Bartek Solik. Pokaz filmu
 
8. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Biegu Przedniego może zostać osoba (zgodnie z pkt. 1. regulaminu), która wypełni „zgłoszenie” zamieszczone pod linkiem http://bitly.pl/cJbcc
O terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje kolejność jego dokonania oraz realizacja opłaty startowej zgodnie z informacjami otrzymanymi w mailu potwierdzającym przyjęcie przez Organizatora zgłoszenie. Link zostanie opublikowany także na stronie  spotkania.zakopane.pl/bieg-przedni-2019
Wypełniając „zgłoszenie” uczestnik akceptuje warunki Organizatora. Dodatkowo podczas odbioru pakietu startowego uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o akceptacji regulaminu, zrzeczeniu się roszczeń cywilnych i prawnych wobec Organizatora.
2. Organizatorzy (czyli wszystkie osoby biorące udział w organizacji Biegu Przedniego) nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie wyrządzone, w tym w wyniku nabytych kontuzji na trasie zawodów. Przez akceptację oświadczenia podpisanego podczas odbioru pakietu startowego uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotu wpisowego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
3. Większość trasy zawodów prowadzi leśnymi ścieżkami, gdzie udzielenie pomocy specjalistycznych służb ratowniczych może wiązać się z długim oczekiwaniem. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.
4. Uczestnik wyraża zgodę na realizację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z jego udziałem, a także na wykorzystanie oficjalnych wyników (zawierających dane osobowe) przez prasę, radio i telewizję.
5. Swoim zgłoszeniem i akceptacją warunków uczestnictwa zawodnik zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów Bieg Przedni i innych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez Fundację Narodowe Centrum Górskie oraz stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Uczestnik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
7. Uczestnik dokona opłaty startowej zgodnej z przewidzianym w regulaminie terminem (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW na terenie Polski. Uczestnik zobligowany jest do zapewnienia sobie aktualnego ubezpieczenia NNW na terenie Polski.
 
9. W ramach opłaty startowej za Bieg Przedni Organizator zapewnia

  • pełne oznakowanie trasy biegu
  • pamiątkowy medal
  • numer startowy
  • zabezpieczenie medyczne imprezy
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w kategorii Open
  • elektroniczny pomiar czasu
  • dostęp do bufetu z napojami i jedzeniem na starcie i mecie zawodów
  • posiłek regeneracyjny na terenie miasteczka festiwalowego
  • worek na depozyt (depozyt pozostawiony w miejscu start/meta)
 
10. Opłata za pakiet startowy Biegu Przedniego
 Opłaty startowej należy dokonywać w terminie wskazanym w emailu otrzymanym przez Uczestnika po zgłoszeniu na bieg. W przeciwnym razie Uczestnik zostanie usunięty z listy startowej.
 
Wysokość opłat:
Bieg Przedni
do 15.10.2019 - 80 PLN
do 08.11.2019 - 90 PLN
W dniu zawodów 100 PLN
11. Zasady rozgrywania zawodów
1. Zawody Bieg Przedni rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem. Prawo startu w zawodach mają osoby indywidualne. Liczba zawodników startujących w Biegu Przednim ograniczona jest do 350 osób.
3. Organizator zastrzega sobie do dyspozycji 20 miejsc w Biegu Przednim.
4. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpłynięcia opłaty startowej na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
5. Brak numeru startowego będzie skutkował karą czasową.
6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
7. Limit czasowy w ramach Biegu Przedniego - godz. 13:00 limit na mecie w Witów – Ski.
 
12. Bezpieczeństwo
1. Trasa biegu prowadzi ścieżkami leśnymi oraz częściowo drogami asfaltowymi. Na trasie Biegu Przedniego obowiązuje ruch prawostronny.
2. Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do przemieszczania się po oznaczonej przez organizatora trasie.
3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z ratownikiem medycznym ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.
4. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach końcowych. Zawodnikom przemieszczającym się po trasach imprezy poza wyznaczonymi limitami Organizator nie gwarantuje obsługi technicznej i zabezpieczenia medycznego.
13. Klasyfikacja
Zwycięzcami w biegu zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Biegu Przedniego.


14. Kategorie wiekowe na Biegu Przednim
M-18 (18-34 lat) 2001-1985
M-35 (35-49 lat) 1984-1970
M-50 (powyżej 50 lat) 1969 i starsi
K-18 (18-40 lat) 2001 – 1979
K-40 (40 lat i starsze) 1978 i starsze
15. Nagrody
Bieg Przedni
Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników w kategorii open damskiej i męskiej.
W poszczególnych kategoriach wiekowych 3 najlepszych zawodników otrzyma pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
16. Kary
1. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może nałożyć na Uczestnika następujące kary:
Upomnienie
Kara czasowa
Dyskwalifikacja
2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
brak szacunku wobec środowiska naturalnego (hałasowanie, śmiecenie na trasie itp.)
nieprzestrzeganie zasad fair play
pominięcie punktu kontrolnego
3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

17. Wycofanie się zawodnika w trakcie biegu
1. Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Biegu Przedniego, niezależnie od przyczyny rezygnacji zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.
2. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania biegu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu kom. Organizatora, tel. +48 696 491 380.
3. W przypadku gdy skutkiem nie poinformowania Organizatora o wycofaniu się z wyścigu zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji pokrywa poszukiwany zawodnik.
 
18. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika Biegu Przedniego
naładowany telefon komórkowy
folia NRC o wymiarach 140 x 200 cm
dowód tożsamości
gotówka w wysokości 20 zł
numer startowy (przypięty z przodu, na piersi lub w pasie, zawsze widoczny!) - dostarczony przez Organizatora


19. Informacje dodatkowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, kolizje i wypadki na trasie
brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie, na trasie każdego biegu występują strome niebezpieczne podbiegi i zbiegi
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych, uznawanych za działanie "siły wyższej".
3. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie tras biegów i szczególną troskę o środowisko naturalne.
4. Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia startu Biegu Przedniego na kolejny dzień w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania kwestii spornych, wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu oraz zmian trasy.