BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

Regulamin korzystania z Portalu BGTimeSport.pl

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Regulamin Imprezy – regulamin imprezy określający szczegółowe warunki organizacji oraz uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu, dystrybuowanym za pośrednictwem BGTimeSport.
  3. BGTimeSport.pl/Portal– strony i inne aplikacje udostępniane poprzez sieć Internet służące pośredniczeniu w rejestracji na Imprezy, którego właścicielem jest BGTimeSport Golec Bartłomiej, z siedzibą w Żabnicy kod pocztowy 34-350 przy ul. Ks. Karola Śmiecha 20, NIP 5532042680, REGON 241146866.
  4. Uczestnik – osoba fizyczna, która skutecznie zarejestrowała się na Imprezę za pośrednictwem Portalu.
  5. Organizator – podmiot trzeci będący faktycznym organizatorem Imprezy.
  6. Impreza – wydarzenie o charakterze sportowym, kulturalnym lub rozrywkowym, w którym uczestnictwo Organizator dystrybuuje za pośrednictwem Portalu.
  7. Opłata – opłata startowa określona przez Organizatora, którą wpłaca Użytkownik podczas rejestracji na Imprezę.
 2. Rodzaje i zakres usług
  1. Portal udostępnia Użytkownikom dane i informacje o Imprezach, które Organizatorzy udostępnili na Portalu.
  2. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu mają możliwość zarejestrowania się na Imprezy.
  3. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik zawiera umowę z Organizatorem za pośrednictwem Administratora działającego w imieniu własnym i na rzecz Organizatora.
 3. Rejestracja na Imprezę
  1. Dokonując rejestracji na Imprezę użytkownik deklaruje znajomość i akceptację Regulaminu Imprezy, który jest mu udostępniony w wersji elektronicznej przed dokonaniem rejestracji.
  2. Podczas procesu rejestracji na Imprezę, Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie swoje dane, które są wymagane przez Organizatora.
  3. W celu dokonania skutecznej rejestracji na Imprezę, niezbędne jest przeprowadzenie pełnej rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności za Opłatę.
 4. Płatność elektroniczna
  1. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Autopay Spółka Akcyjna (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590).
  2. Skuteczna rejestracja udziału w Imprezie wymaga dokonania Opłaty, która realizowana jest poprzez przekierowanie Użytkownika do formularza płatności elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
  3. Dostępne formy płatności:
   1. Płatności online.
   2. Płatności mobile BLIK.
  4. Wyżej wskazany sposób płatności jest wyłącznym sposobem dokonywania płatności przewidzianym w ramach Portalu.
  5. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi działania Portalu i procesu rejestracji na Imprezę należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@bgtimesport.pl
  2. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu Imprezy należy kierować bezpośrednio do Organizatora wg procedury reklamacyjnej ujętej w Regulaminie Imprezy.
 6. Rezygnacja z udziału w Imprezie
  1. Wszelkie kwestie związane z rezygnacją uczestnika z udziału w Imprezie, na którą się zarejestrował będą rozwiązywane zgodnie z Regulaminem Imprezy (o ile jest to przewidziane).
  2. W przypadku odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu zwrot kosztów wniesionych z tytuły opłaty startowej będzie dokonywany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Imprezy (o ile jest to przewidziane).
 7. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  2. Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Portalu.
  3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa polskiego.
  4. Wszelka komunikacja pomiędzy użytkownikiem a portalem powinna być prowadzona drogą elektroniczną.