TATRA FEST BIEG 2022

20.08.2022

Miejsce: Zakopane

Organizator: Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Tatra Fest Bieg

powrót do listy biegów lista zgłoszonych
+
DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy Tatra Fest Bieg. Dane osobowe Uczestników Imprezy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiary czasu.
Organizator zbiera poniższe dane: Imię nazwisko; Datę urodzenia; Płeć; Adres mailowy; numer telefonu osoby, którą organizator może powiadomić w razie wypadku; Imię i nazwisko, zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronie www.tatrafestbieg.pl
Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora oraz na stronach partnerów.
Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z Zapisów na Imprezę Tatra Fest Bieg.
Administratorem danych osobowych uczestników będzie Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim (KRS 0000251320). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą kontaktować się z organizatorami imprezy Tatra Fest Bieg mailowo: magda.ziaja@mocgor.pl
 
ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Imprezie w postaci zdjęć z trasy zjazdu, wręczania nagród, przygotowań
 
WYTYCZNE SANITARNE
1. Zawodnicy TFB zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.
2. Zawodnicy TFB powinni przestrzegać dystansu społecznego tj. 1,5m, zarówno przed, w trakcie jak i po zawodach.
3. Zawodnicy TFB zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu zawodów.
4. Obsługa zawodów TFB zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji.
5. W biurze zawodów zawodnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (maseczka, szalik, buff), ponadto obowiązuje dezynfekcja rąk oraz dystans społeczny, tj. 1,5m. Przy punkcie odbioru pakietu startowego może znajdować się tylko jedna osoba. Każdy zawodników zobowiązany jest do wypełnienia ankiety dotyczącej Sars-CoV-2.
6. Do strefy startu zawodnicy wchodzą pojedynczo z zachowaniem odstępu min. 1,5m i są zobowiązani do zakrycia nosa i ust.Zdjęcie maski jest możliwe dopiero po przekroczeniu linii startu.
7. Korzystanie z punktów odżywczych jest możliwe po obowiązkowej dezynfekcji rąk i zakryciu nosa i ust maseczką, szalikiem lub buffem. Na punktach odżywczych zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek lub bidon, do którego napój wlewa wolontariusz. Posiłek na punkcie odżywczym podawany jest przez wolontariusza na papierowej tatce. Aby skorzystać z pomocy ratowników medycznych i górskich należy, o ile to możliwe zakryć nos i ust maseczką, szalikiem lub buffem
8. Po minięciu mety należy nałożyć na twarz maseczkę, szalik lub buff.
9. Podczas ceremonii wręczenia nagród każdy uczestnik zobowiązany jest do nałożenia maseczki, szalika lub buffa.
10. Przed ceremonią wręczenia nagród  oraz po jej zakończeniu należy bezwzględnie odkazić ręce.
11. Poza strefą startu/mety, a na terenie imprezy obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m) oraz zakrywanie nosa i ust maseczką szalikiem lub buffem.
12. Organizator TFB nie przewiduje transportu. Osoby, które będą przemieszczały się samochodami z innymi zawodnikami mają obowiązek zakrywania ust i nosa w samochodzie.
13. Za nieprzestrzeganie zasad zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
14. Na terenie imprezy wyznaczone zostanie izolatorium, do którego skierowana zostanie osoba, której stan będzie wskazywał na podejrzenia zakażenia Sars-CoV-2.
15. Organizator TFB deleguje koordynatora ds. Sars-CoV-2, który przez cały czas będzie czuwał nad przestrzeganiem procedur oraz będzie w kontakcie z PSSE Zakopane oraz służbami medycznymi.

* pola wymagane/required field