miniKierpce – biegi dzieci i młodzieży

22.08.2021

Miejsce: Brenna - Park Turystyki

Organizator: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

miniKierpce

powrót do listy biegów lista zgłoszonych
+
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna w celu przeprowadzenia zawodów. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości brania udziału
w zawodach. Zgodnie z art. 6. Ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach miniKierpce i zgłaszam chęć udziału dziecka/podopiecznego. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Zawodów, akceptuję jego postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie.

 
Oświadczam, stan zdrowia dziecka/podopiecznego pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające dziecko/podopiecznego z udziału w imprezie, co potwierdzam zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem oraz że dziecko/podopieczny bierze udział dobrowolnie i wyłącznie na moją własną odpowiedzialność, przyjmuję do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
* pola wymagane/required field