9. Bieg o Breńskie Kierpce

22.08.2021 r.

Miejsce: Brenna

Organizator: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

9. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

powrót do listy biegów lista zgłoszonych
+
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna w celu przeprowadzenia zawodów (nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości brania udziału
w zawodach) zgodnie z art. 6. Ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Oświadczam,że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w Regulaminie Zawodów 9. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Zawodów, akceptuję jego postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie.
 Oświadczam,że wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 Oświadczam,że mój stan zdrowia pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w biegu, co potwierdzam zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem oraz że startuję dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem zakażony wirusem SARS-CoV-2, nie podlegam obowiązkowi kwarantanny, nie jestem objęty nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu ostatnich 17 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Jestem świadomy faktu, że prawdziwość wyżej wymienionych informacji jest istotna dla bezpieczeństwa uczestników wydarzenia, obsługi wydarzenia oraz osób, z którymi będę miał kontakt w jego trakcie.
 
Organizator oświadcza, iż dokonał największych starań w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie wydarzenia oraz zastosował się do ustawowych wytycznych. Jednocześnie organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników zaistniałego po odbyciu zawodów sportowych.
* pola wymagane/required field