BUKOWICA RUN- bieg źródlany

07.06.2020

Miejsce: Zagórze, Gmina Babice

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

BR - BUKOWICA RUN- bieg źródlany

1) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć, uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwiel okrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie :
-na stronie internetowej www.yourajskieokolice.pl
-w portalach społecznościowych zarządzanych p rzez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
-w kronice, tablicach informacyjnych;
-w mediach
w celu informacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach
2) Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dób r osobistych ani innych praw. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem oraz publikowania nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrań wokalnych , instrumentalnych.
3) Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.
4) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku, pod warunkiem, że wizerunek ten będzie wykorzystywany wyłącznie w celach statuto wych działań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w z wyłączeniem celów komercyjnych.
5) Oświadczam, że nie będę upubliczniać zdjęć, filmów nagrywanych podczas wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z u działem dzieci i pracowników.
6) Oświadczam, że zapoznałem/ am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
1) Wyra żam zgodę na:
-przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarz aniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz.Urz.UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1) w celu realizacji zadań statutowych tj. organizacji zajęć adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Babice , oraz prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji Gminny Ośrodek Kultury i sportu
-kontakt za pośrednictwem: telefonu oraz e mail na adres w celu otrzymywania informacji dotyczących realizacji zadań w/wym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
2) Oświadczam, że jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo do stępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
3) Oświadczam, że zapoznałem/ am się z powyższ a treścią i w pełni ją rozumiem.
-Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu , reprezentowany przez
-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e mail musialmarta@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych
-Pani /Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów p rawa;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji do kumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
-Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgo dność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed j ej wycofaniem;
-Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
-Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
-Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych
* pola wymagane/required field