13 Zawody im. Kuby Soińskiego w skialpinizmie

22.12.2019

Miejsce: Szczyrk

Organizator: KS Kandahar

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

VE - 13 Zawody im. Kuby Soińskiego w skialpinizmie

a. przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych m.in. w formularzu internetowym, w biurze zawodów oraz w czasie trwania zawodów przez Stowarzyszenie Klub Skialpinistyczny Kandahar w celu zapewnienia mi uczestnictwa w Zawodach w Skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race,
b. przetwarzanie moich danych osobowych imienia, nazwiska, miejscowości, przynależności klubowej, roku urodzenia na potrzeby publicznego ogłoszenia  listy startowej oraz wyników imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Klubu Skialpinistycznego Kandahar, a także BGTime Sport Bartłomiej Golec oraz w mediach społecznościowych, utrzymywania ich na stronach internetowych w celach historycznych,
c. nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Klub Skialpinistyczny Kandahar bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach promocji Klubu, Zawodów w skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race oraz imprez sportowych organizowanych przez Klub (także w przyszłych latach), w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie będzie obraźliwa.
d. przekazanie niezbędnych moich danych osobowych ubezpieczycielowi w celu zawarcia przez Klub Skialpinistyczny Kandahar grupowego ubezpieczenia NNW wszystkich zawodników,
e. przetwarzanie przez Klub Skialpinistyczny Kandahar, z siedzibą w Chorzowie, w celu bezpiecznej realizacji zawodów moich danych osobowych dotyczących mojego ogólnego stanu zdrowia, pozwalającego mi na uczestnictwo w zawodach w celu bezpiecznej realizacji i zakwalifikowania mnie do zawodów, które przekazuje Wam w formularzu internetowym w czasie zapisów na zawody oraz w podpisanym oświadczeniu o stanie zdrowia w biurze zawodów.

Przyjmuję do wiadomości, że brak podania moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w imprezie oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w powyżej określony sposób uniemożliwia mój start w zawodach. Przyjmuję także do wiadomości, że mam prawo cofnięcia powyższych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym ich wycofanie przed zawodami powoduje niemożność startu w zawodach.
a. zapoznałem się z Regulaminem Zawodów w Skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race 22.12.2019r., a także Regulaminem Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim Polskiego Związku Alpinizmu (http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/reg_zaw_nw_2018.pdf) i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
b. znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zawodach
c. biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość, że skialpinizm jest sportem ekstremalnym, zawody odbywają się w po zmierzchu, dlatego też mam świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia,
d. mam świadomość, co do warunków w jakich odbywają się zawody i zobowiązuje się dostosować moją prędkość na trasie zawodów (a także przy zjeździe po zakończeniu zawodów), oraz wszelkie inne zachowania do moich umiejętności, stopnia trudności i stanu trasy oraz aktualnych warunków atmosferycznych,
e. zobowiązuję się korzystać ze sprawnego technicznie i zgodnego z wymogami regulaminu sprzętu, a także zgodnie z zasadami jego użycia,
f. w dniu zawodów będę posiadał aktualne orzeczenie lekarskie o moim stanie zdrowia,  umożliwiające mi bezpieczne uczestnictwo w zawodach skialpinistycznych wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie (Dz.U.2018.1263 t.j. z dnia 2018.06.29)  oraz Rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r.w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do umowy ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz oświadczam, że zapoznałem się z tymi warunkami (warunki dostepne są na stronie PZU oraz na stronie www.kandahar.pl w zakładce ZAWODY KUBY SOIŃSKIEGO)
* pola wymagane/required field