XIV Polar Sport Skitour im. Basi German

02.03.2019

Miejsce: Zawoja - PKL Mosorny Groń

Organizator: Fundacja NA START IM. BASI GERMAN

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Skitur - XIV Polar Sport Skitour im. Basi German

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że znam Regulamin XIV Polar Sport Skitour im. Basi German i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w XIV Polar Sport Skitour im. Basi German i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 
            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb sporządzenia i opublikowania sprawozdania wynikowego z zawodów.

            Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Fundację Na Start im. Basi German z siedzibą w Krakowie oraz spółkę pod firmą Polar Sport Krystyna Radwańska              Sp. j. z siedzibą w Krakowiei inne osoby działające na zlecenie organizatora zawodów mojego wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym na zdjęciach i nagraniach                      filmowych) podczas wszelkich czynności pozostających pośrednio lub bezpośrednio w związku z moim udziałem w XIV Polar Sport Skitour im. Basi German dnia 2 marca 2019 roku.Niniejsza zgoda                 obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie oraz publikowanie mojego wizerunku:
 1. w prasie i telewizji,
 2. w Internecie, w tym w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej organizatora zawodów i podmiotów stowarzyszonych oraz w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube itp.);
 3. w materiałach promocyjnych i reklamowych.
            Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 
            Chcę otrzymywać newsletter z informacjami o promocjach, wyprzedażach i nowościach. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie              z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przez POLAR SPORT              Krystyna Radwańska spółka jawna z siedzibą w Krakowie.
 
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z organizacją zawodów XIV Polar Sport Skitour im. Basi Germanjest Fundacja Na Start im. Basi German z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Klemensiewicza 10/2, 31-482 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407647, REGON 122485164 NIP 0000407647(dalej „Fundacja”) oraz spółka Polar Sport Krystyna Radwańska Sp. j. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Sienna 15, 31-041 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653921, REGON 122727207, NIP 6762460306(dalej „Spółka” lub „Polar Sport”).
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem danych poprzez:
  1. adres email: zawody@polarsport.pl
  2. telefonicznie pod numerem: +48 691107579 lub +48603445234
  3. pisemnie na adres siedziby Fundacji lub Polar Sport.
 3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych XIV Polar Sport Skitour im. Basi German(na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu publikacji wyników zawodów na tablicach informacyjnych i w Internecie (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu promowania sportu i rozpowszechniania idei zawodów w przyszłości (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w zakresie wizerunku w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, telewizji, materiałach i tablicach informacyjnych Administratora – na podstawie zgody(na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera – jeśli wyraziła Pani/Pan odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Administrator danych może przekazywać dane osobowe podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do państwa trzeciego (spoza EOG) Administrator danych może przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce takągwarancjąjest to, że dane państwo zostało uznane przez KomisjęEuropejską za kraj, który zapewnia odpowiedniąochronę̨. W przypadku przekazania danych poza EOG Administrator danych podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych, w szczególności poprzez zastosowanie klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Administrator danych przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Administrator danych stosuje zasadę̨ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. W szczególności dane osobowe są usuwane, gdy:
  1. nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,
  2. upłynąterminy, które wynikająz przepisów prawa,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodęna przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawąprzetwarzania),
  4. osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi siędalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawąprzetwarzania był uzasadniony interes Administratora).
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na wskazane wyżej dane kontaktowe.
 9. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, ale w pewnym zakresie jest niezbędne do dopuszczenia Pani/Pana do uczestnictwa w zawodach.
* pola wymagane/required field