9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada

11.11.2018

Miejsce: Oświęcim

Organizator: Zadyszka Oświęcim

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

11km - 9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu , określonymi w Regulaminie Zawodów 9 Bieg "Jedenastka na 11 Listopada" i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Zawodów, akceptuję jego postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie zawierają błędu. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu Zawodów. Wszystkie osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za straty osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnik/czka oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik/czka ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik/czka zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w 9 Biegu "Jedenastka na 11 Listopada". Uczestnik/czka biegu oświadcza, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu, co potwierdza zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik/czka rozważył/a i ocenił/a zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu.Uczestnik/czka wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom biegu. Z uwagi na fakt, iż trasa biegu biegnie drogami publicznymi uczestnik/czka oświadcza, że będzie się poruszał z zachowaniem szczególnej ostrożności, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami poruszania się w ruchu drogowym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj, miejscowość, adres, adres e-mail, klub, nr telefonu) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania i promocji imprez  w jakikolwiek sposób (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
* pola wymagane/required field