Rodzinny Rajd Rowerowy

30.06.2018

Miejsce: Górki Małe - praking k/Przedszkola-Ośrodka Zdrowia - ul. Zalesie 3

Organizator: Ośrodek Promocji Kultury i sportu Gminy Brenna

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

RRR10km - Rodzinny Rajd Rowerowy

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna (zwanym dalej OPKiS), ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, reprezentowanym przez Dyrektora OPKiS - Panią Katarzynę Macura, który jest dostępny w poniedziałek w godzinach 8:00-9:00 pod numerem telefonu: 338536550 i adresem e-mail: opkis@brenna.org.pl
 
Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rajdzie określonymi w Regulaminie Rodzinnego Rajdu Rowerowego i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Rodzinnego Rajdu Rowerowego, akceptuję jego postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie zawierają błędu. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego. OPKiS, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za straty osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnik/czka oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik/czka ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik/czka zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od OPKiS lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Uczestnik/czka rajdu oświadcza, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w rajdzie,
co potwierdza zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w rajdzie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik/czka rozważył/a i ocenił/a zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w rajdzie.Uczestnik/czka wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom rajdu. Z uwagi na fakt, iż trasa rajdu biegnie drogami publicznymi uczestnik/czka oświadcza, że będzie się poruszał z zachowaniem szczególnej ostrożności, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami poruszania się w ruchu drogowym.
 
□    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejscowość, kraj, adres e-mail, klub, nr telefonu) dla potrzeb niezbędnych do   przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania i promocji    imprez OPKiS w jakikolwiek sposób (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w rajdzie.
     
□    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu) w celu  kontaktu telefonicznego lub wysłania krótkiej informacji tekstowej (SMS) do  realizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego dla OPKiS (zgoda dobrowolna). Podstawa prawna:Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn.zm) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z  2016   r. poz. 1489, art. 172);
  
□    Zapisując się do udziału w rajdzie uczestnik akceptuje regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego i wyraża zgodę na nieodpłatne   wykorzystanie jego   wizerunku utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo lub audio oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do    promocji i organizacji  imprez OPKiS na www.brenna.org.pl, profilach na Facebooku, Instagramie i YouTube – Gminy Brenna.
 
Organizator będzie podpowierzać dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu)firmie: BGTimeSport Bartłomiej Golec z siedzibą w Żabnicy, 34-350, ul. Ks. Karola Śmiecha w celu dokonania procesu rejestracji, firmie H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22 dostawcy usług hostingowych w celu dokonania procesu rejestracji oraz firmie Jan Dembicki VIPserv.org, z siedzibą w Warszawie, 01-497, ul. Hery 25B/53, dostawcy usług związanych z serwerem w celu dokonania procesu rejestracji.
 
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Do Państwa danych będzie mieć wgląd Zarządzający Funduszem  Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
 
Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz archiwizacji.

* pola wymagane/required field