Bieg im. Władysława hr. Zamoyskiego

10.06.2018

Miejsce: Zakopane

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Bieg im. Władysława hr. Zamoyskiego

Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu jest na własną odpowiedzialność
z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, 
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwwskazań medycznych
do uczestnictwa w tego typu zawodach.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu
Biegu im. Władysława hr. Zamoyskiego i jestem świadomy/świadoma jego postanowień i zobowiązuję się go przestrzegać.

Informujemy, że bieg będzie się odbywał przy ograniczonym ruchu drogowym.
Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się na trasie biegu wyłącznie po drodze asfaltow
ej 
* pola wymagane/required field