BIATHLON DLA KAŻDEGO - Piechowice

21.10.2017

Miejsce: Piechowice

Organizator: Polski Związek Biathlonu

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zawodów ,,Biathlon dla Każdego” i akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu zawodów ,,Biathlon dla Każdego”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie zawodów ,,Biathlon dla Każdego”, przed administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r., poz. 1182 j.t ze zm.), którym jest Polski Związek Biathlonu z siedzibą w Katowicach 40-519, ul. T. Kościuszki 84, dla celów organizacji i przeprowadzenia zawodów ,,Biathlon dla Każdego”.
Oświadczam ,że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu i popraw3iania treści moich danych osobowych oraz o prawie do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w zawodach ,,Biathlon dla Każdego”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie zawodów ,,Biathlon dla Każdego”, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r., poz. 1182 j.t ze zm.), którym jest Polski Związek Biathlonu z siedzibą w Katowicach 40-519, ul. T. Kościuszki 84, dla celów promocji i marketingu Polskiego Związku Biathlonu, realizowanym przez PZBiath. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie odrębnych umów.
Oświadczam także, że zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz o prawie do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych.
Oświadczam ,że w zawodach ,,Biathlon dla Każdego” startuję na własną odpowiedzialność. Rozważyłam/em i oceniłam/em charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach w tym zagrożenia wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) i dobrowolnie zdecydowałam/em się podjąć to ryzyko.

Załącznik 1

Regulamin
* pola wymagane/required field